به طور کلى روانشناسى سلامت مجموعه اى است از کمک هاى آموزشى ، علمى و حرفه اى روانشناسى براى ارتقای حفظ سلامت، درمان بیمارى، و ناکار آمدى هاى مرتبط با آن مى باشد. که به بیمارى هاى مختلفى مثل: ام.اس، دیابت، سرطان، که به طور کل از دسته بیمارى هاى مزمن هستند مى پردازد و رفتار هاى سالم، رفتارهاى بیمارى، و یا رفتارهاى نقش بیمارى را مورد برسى قرار میدهد. با این تعریف به این نتیجه میرسیم که بدن و روان در ارتباط دو سویه با هم هستند.